Online konzultace s Mgr. Michaelou Bondy

Online konzultace s Mgr. Michaelou Bondy


Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatelem služby je

Mgr. Michaela Bondy
sídlo: Veselíčko 1064, Brušperk, 739 44
IČ: 68316992
email: ordinace@klinickapsycholozka.cz
telefon: +420 608 959 030
web: www.klinickapsycholozka.cz

Odesláním a zaplacením objednávky vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami, které si můžete přečíst zde. Tato stránka obsahuje

    Všeobecné obchodní podmínky
    Dodací, platební a storno podmínky
    Reklamační podmínky
    Zásady ochrany osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, spolu se všemi ostatními smluvními dokumenty, zejména Dodacími, platebními a storno podmínkami a Reklamačními podmínkami, vymezují obsah smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem.
1. Vymezení základních pojmů
1.1 Objednatel je fyzická osoba nebo právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s Poskytovatelem. Objednatel se zavazuje uvést své informace pravdivě. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud se bude domnívat, že informace v objednávce byly nepravdivě uvedeny.
1.2 Poskytovatel je Mgr. Michaela Bondy, Veselíčko 1064, Brušperk, 739 44, IČ: 68316992, email: ordinace@klinickapsycholozka.cz, telefon: +420 608 959 030
1.3 Objednávka je dokument, který buď samostatně, nebo s jinými smluvními dokumenty, vymezuje obsah smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovatel potvrzuje souhlas s těmito VOP a přebírá na sebe práva a povinnosti, které mu z nich vyplývají. Objednatel projevuje souhlas s vytvořenou online objednávkou formou úhrady objednávky.
1.4 Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace o Objednateli, kterou se Poskytovatel dozví v souvislosti s naplněním předmětu uzavřené smlouvy, která není veřejně přístupná a není určena třetím osobám.
2. Předmět smluvního vztahu
2.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem je poskytování služeb Poskytovatelem vždy specifikovaných v elektronické objednávce na webu Poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a to za platnosti těchto VOP.
2.2 O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.
3. Objednávání poskytovaných služeb, resp. produktů Poskytovatele
3.1 Objednatel má právo objednat si služby, případně produkty nacházející se v aktuální nabídce Poskytovatele, a to za podmínek uvedených v těchto VOP a u dané služby nebo produktu.
3.2 Služba, poskytovaná Poskytovatelem, se považuje za objednanou vytvořením online objednávky na webu služby Objednatelem.
3.3 Elektronická objednávka odevzdaná Poskytovateli je závazná a lze ji měnit elektronickou nebo písemnou dohodou smluvních stran.
3.4 Objednávka a nákup služeb se řídí Dodacími, platebními a storno podmínkami a Reklamačními podmínkami.
3.5 Smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení ceny služby. Pokud by k uhrazení ceny služby v době splatnosti nedošlo, vyhrazuje si Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a uplatnit ustanovení v Dodacích, platebních a storno podmínkách.
4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Práva a povinnosti Objednatele:
4.1.1 Odesláním objednávky se Objednatel zavazuje zaplatit cenu objednaných a poskytnutých služeb a respektovat při tom ustanovaní Dodacích, platebních a storno podmínek.
4.1.2 Objednatel je povinen na žádost Poskytovatele poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při poskytování služeb, o kterou Poskytovatel Objednatele požádá.
4.1.3 Objednatel odevzdáním elektronické objednávky Poskytovateli dává Poskytovateli souhlas na zasíláním informačních a notifikačních e-mailů a SMS souvisejících s poskytovanými službami na kontakty uvedené Objednatelem, a to podle uvážení Poskytovatele.
4.2 Práva a povinnosti poskytovatele:
4.2.1 Poskytovatel je povinen v souladu s objednávkou, případně v souladu s jinými dokumenty vymezujícími obsah smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem za platnosti těchto VOP, poskytnout Objednateli služby v dohodnutém rozsahu a v kvalitě, jakou si objednaná služba vyžaduje.
4.2.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude uchovávat v tajnosti a chránit před zveřejněním důvěrné informace charakterizované v bodě 1.4 těchto VOP, které se dozvěděl o Objednateli při naplnění předmětu smluvního vztahu, ledaže mu Objednatel dal na zpřístupnění těchto informací třetím osobám písemný souhlas. V případě udělení písemného souhlasu podle tohoto článku VOP, nezodpovídá Poskytovatel za jejich další zveřejnění. Poskytovatel je zavázán předmětné informace uchovávat v tajnosti jen za předpokladu, že se dozví, že jde o důvěrné informace podle bodu 1.4 VOP. Uvedený zákaz se netýká zpřístupňování důvěrných informací zaměstnancem nebo jiným spolupracovníkem poskytovatele nebo dodavatelem poskytovatele, kterým je v nezbytné míře poskytne za účelem plnění smluvního závazku.
4.2.3 Poskytovatel nezodpovídá za přerušení resp. omezení dodávky resp. chodu poskytovaných služeb v případě, že přerušení nezavinil.
4.2.4 Poskytovatel prohlašuje, že jakékoliv datové soubory, které jsou předmětem smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, chrání přiměřeně ve smyslu požadavků zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, podrobně uvedených v Ochraně osobních údajů.
4.2.5 V případě, že na straně Poskytovatele došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webu nebo v průběhu objednávání, není povinen službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.
5. Doba trvání a ukončení smluvního vztahu
5.1 Smluvní vztah Poskytovatele s Objednatelem trvá po dobu uvedenou v elektronické objednávce.
5.2 Smluvní vztah je uzavřený na dobu určitou.
5.2.1 Smluvní vztah uzavřený na dobu určitou se uzavírá na období uvedené v elektronické objednávce.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Odesláním elektronické objednávky smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP zveřejněné na webu služby, které jsou neoddělitelnou součástí objednávky, přečetly a jejich obsahu plně porozuměly.
6.2 Smluvní strany odesláním objednávky potvrzují, že do smluvního vztahu vstoupily na základě svobodné a vážné vůle, žádná ze stran nejednala v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, informace uvedené v písemné objednávce jako i tyto VOP a souvisejácí Dodací, platební a storno podmínky a Reklamační podmínky si řádně přečetly, porozuměly jejich obsahu a jednotlivým pojmům, řádně si vysvětlily význam jednotlivých pojmů a porozuměly jim.
6.3 Poskytovatel si vyhrazuje měnit tyto VOP kdykoliv.
6.4 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2023Dodací, platební a storno podmínky
1. Základní ustanovení
1.1 Péče hrazená z konta zdravotního pojištění (klinicko-diagnostická vyšetření, psychoterapie, krizová intervence) se řídí podmínkami uvedenými zde.
1.2 Tento dokument zpřesňuje Všeobecné obchodní podmínky pro komerčně poskytované služby jako jsou online služby, profesní vzdělávání, školení a podobně.
2. Dodací podmínky
2.1 Na dodání služby poskytované online vzniká Objednateli nárok po dokončení objednávky plnou úhradou za službu.
3. Platební podmínky
3.1 Platba probíhá prostřednictvím platební brány provozované společností Comgate Payments a.s., licencované platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Platit lze platební kartou nebo bankovním převodem.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
3.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Objednateli rezervaci služby, nebude-li platba připsána včas dle podmínek uvedených u dané služby. Tento proces probíhá automaticky.
3.3 Nastane-li situace, kdy Poskytovatel nemůže v dohodnutém a zaplaceném termínu online službu dodat, např. z důvodu nemoci a podobně, nabídne Objednateli náhradní termin. Objednatel má současně právo od smlouvy odstoupit a obdržet zpět svou platbu.
4. Storno podmínky
4.1 Objednatel může svou rezervaci zrušit před začátkem objednaného termínu online služby a má nárok na vrácení ceny ve výši závislé na době před začátkem tohoto termínu a to takto. Do 48 hodin - 100% ceny, 48 - 24 hodin - 75 % ceny, později - 0 % ceny.
4.2 Nedostaví-li se Objednatel na online službu do 10 minut od jejího začátku, je služba považována za zcela poskytnutou a Objednatel nemá nárok na náhradní termín.

Reklamační podmínky
Z povahy poskytované služby online konzultace, byla-li tato služba poskytnuta, není možné dodanou službu reklamovat a žádat vrácení platby.

Zásady chrany osobních údajů
1. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Michaela Bondy, Veselíčko 1064, Brušperk, 739 44, IČ: 68316992, email: ordinace@klinickapsycholozka.cz, telefon: +420 608 959 030 (dále jen: „správce“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší rezervace termínu a zaplacení objednané služby. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro evidenci rezervace termínu a platby.
Osobní údaje získané a zpracovávané při poskytování nezdravotnických služeb hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění se řídí samostatnou legislativou a nejsou předmětem tohoto ujednání.
Správce prohlašuje, že jakékoliv datové soubory, které jsou předmětem smlouvy nebo vzniknou při dodávání objednaných služeb, chrání přiměřeně ve smyslu požadavků zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší rezervace termínu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace termínu (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro evidenci objednávky termínu, bez poskytnutí osobních údajů není možné objednat termín. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. Správce může Vaše osobní údaje sdílet s provozovatelem rezervačního systému, společností sdiary s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 , email: info@sdiary.cz, telefon: +420 731 784 362 a provozovatelem platební brány, společností ComGate Payments, a.s, se kterými má správce obchodní vztah. Osobní údaje jsou sdíleny pouze v míře nezbytně nutné pro zajištění technické funkčnosti rezervačního a platebního systému a nejsou poskytovány dalším subjektům.
4. Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu dvou let od data rezervace termínu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
5. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
6. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, typicky zaměstnanci, kteří zpracovávají objednávky a platby.
7. Použití cookies
Webová stránka www.klinickapsycholozka.cz nepoužívá cookies. Na webu nejsou použity cookies pro technické, analytické ani marketingové účely. Tento web si prohlížíte zcela anonymně bez jakéhokoli sledování a zaznamenávání údajů.
Webová stránka michaelabondy.sdiary.cz používá pouze technické cookies nutné pro zajištění funkčnosti rezervačního a platebního systému spravovaných jejich dodavateli uvedených v bodě 3.
8. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2023.